Politica de Confidențialitate

I. Informații generale :

Conţinutul website-ului www.bestoptic.ro (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a persoanei juridice B.G. VISION S.R.L (denumită în continuare Titularul sau BEST OPTIC) cu sediul în Mun. Brasov, str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 10, cam. 3, Jud. Brasov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J8/927/2012, având cod fiscal RO 30338144.

În calitate de operator de date, Titularul urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu data de 25 Mai 2018 și are rolul de a vă informa cu privire la:

  • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
  • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Titular, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

BEST OPTIC poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

II. Definiţii :

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

Vizitator” înseamnă orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

III. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate :

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Titularul, respectiv în raport de interacţiunile cu Site-ul. Astfel, Titularul ar putea prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

3.1. În cazul vizitatorilor Site-ului următoarele categorii de Date – în funcţie de interacţiunea dumneavoastră cu Site-ul, ar putea fi prelucrate cu Caracter Personal:

  • în cazul Formularelor de sugestii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii: nume, prenume, adresa de e-mail, vârsta, telefon, stradă, sex.

3.2. În cazul candidaţilor pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, post/funcţie, oraş, CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informaţii privind actualul loc de muncă).

3.3. În cazul abonaţilor la Newsletter nume, prenume, adresa de e-mail.

3.4. În cazul persoanelor care contactează BEST OPTIC prin intermediul Call Center, al altor numere de telefon afişate pe Site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând Titularului, în contextul:

Programărilor pentru efectuarea consultului optometric, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal ale pacientilor: nume, prenume, data naşterii, numărul de telefon, e-mail;

Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail. În măsura în care prin intermediul unor astfel de solicitări, inclusiv prin formularul de contact de pe Site, furnizaţi în mod direct şi alte date care nu v-au fost solicitate în mod expres de Titular, BEST OPTIC va prelucra exclusiv datele necesare în scopul gestionării cererii dumneavoastră.

IV. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal :

Efectuarea serviciilor medicale, înregistrarea serviciilor medicale prestate, comunicarea cu pacientul, programări, identificarea pacientului şi a serviciilor prestate, informarea pacientului cu privire la rezultatele serviciilor prestate.

Comunicări de marketing direct. Comunicarea cu pacientul prin orice mijloace: email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (inclusiv SMS-uri), corespondență poştală, mesaje transmise prin intermediul platformelor de socializare, noutăţi privind serviciile medicale specifice disponibile în cadrul BEST OPTIC, abonare la newsletter sau furnizarea alte informaţii care ar putea interesa pacientul, inclusiv oferirea de servicii promoţionale sau informații despre promoțiile noastre

Îndeplinirea obligaţiilor legale cu privire la arhivare, gestiunea financiară, sănătate, securitate fizică și informațională, controlul furnizorilor noștri de servicii pentru asigurarea protecției datelor pe care le prelucrăm, păstrarea evidenţelor și a celorlalte obligații pe care legislația română și europeană în vigoare le impune.

4.1. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, vom putea prelucra datele dumneavoastră după cum urmează:

– Pentru mai multe detalii privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibila pe site-ul BEST OPTIC (www.best-optic.ro).

Temeiul prelucrării: consimţământul, executarea contractului sau interesul legitim, conform prevederilor Legii 506/2004.

– Pentru scopul Înregistrării/validării programărilor dumneavoastră pe Site: nume, prenume, vârstă, data nașterii, adresă, telefon, e-mail. În funcţie de specificul solicitărilor dumneavoastră, categoriile de date colectate pot fi diferite;

Temeiul prelucrării: interes legitim.

– Pentru scopul gestionării solicitărilor transmise prin intermediul formularelor de sugestii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii de pe Site.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

4.2. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

– constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BEST OPTIC în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;

– gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

4.3. Dacă sunteţi candidat pentru angajare vom putea prelucra datele Dumneavoastră:

4.3.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

– soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;

– arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale cu respectarea termenelor legale;

– gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

4.3.2 În vederea efectuării demersurilor necesare încheierii unui contract pentru următoarele scopuri:

– desfășurarea activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul BEST OPTIC;

– gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: contract.

4.3.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

– desfăşurarea activităţilor de recrutare ulterioare pentru alte posturi vacante în cadrul BEST OPTIC faţă de cele pentru care ați aplicat inițial;

– gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

4.4. Dacă sunteţi abonat la Newsletter vom putea prelucra datele dumneavoastră:

4.4.1 În scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de exemplu, e-mail, telefon) şi prin alte platforme de comunicare digitală, de Newslettere sau alte mesaje comerciale privind produsele şi serviciile BEST OPTIC, afiliaţilor şi companiilor ce cooperează cu BEST OPTIC.

Temeiul prelucrării: consimţământ.

Notă 1: Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

Notă 2: Pentru anumite activităţi de prelucrare, temeiul legal îl poate reprezenta o obligaţie legală (dintre cele menţionate mai jos la punctul IV.5.1.).

5.0. Dacă sunteţi terţ şi ne contactaţi prin intermediul Call Center sau prin intermediul altor numere de telefon sau prin intermediul altor mijloace de comunicare vom putea prelucra datele dumneavoastră:

5.1. În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

– soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;

– arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale cu respectarea termenelor legale;

– gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

Temeiul prelucrarii: obligatie legala

5.2. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

– gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

V. Fișiere de tip cookie :

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibilă pe site-ul BEST OPTIC (www.bestoptic.ro).

VI. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal :

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Titularul poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari:

– persoana vizată și/ sau reprezentanţii săi legali;

– reprezentanţii BEST OPTIC, entităţile din Grupul din care face parte Titularul,

– partenerii contractuali şi anume: procesatorii de plăţi, clinicile de optica medicala, alţi parteneri corporate (în situaţia partenerilor corporate care au calitatea de angajator al pacientului, datele acestuia din urmă vor putea fi divulgate către angajator în contextul evaluării capacității de muncă, în limita dispoziţiilor legale şi pentru scopuri legate de medicina muncii );

– împuterniciţi ai BEST OPTIC din diverse domenii (cum ar fi, servicii de pază, servicii de arhivare, agenţii de marketing);

– alţi furnizori de servicii şi bunuri implicaţi în derularea activităţilor BEST OPTIC (cum ar fi consultanţii externi în diverse domenii precum contabilitate, juridic, fiscal), organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței;

– autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale.

VII. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal :

Titularul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare. De asemenea, datele vor fi stocate potrivit politicilor interne ale BEST OPTIC care stabilesc durate de păstrare a datelor.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Titularul să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

În cazul abonaţilor la newsletter şi prelucrarea datelor în scop de marketing, BEST OPTIC va prelucra datele până la momentul la care persoana vizată îşi retrage consimţământul sau îşi exercită dreptul de opoziţie potrivit legii.

VIII. Transferul Datelor cu Caracter Personal :

Datele cu Caracter personal furnizate către BEST OPTIC pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European.

În afara Spaţiului Economic European, Datele cu Caracter personal pot fi transferate si în state care nu fac parte din Spatiul Economic European. Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer anterior-menționate să se modifice.

IX. Securitatea Datelor cu Caracter Personal :

Titularul acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Titularul implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

X. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal :

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție BEST OPTIC, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării programarii/solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Cu toate că BEST OPTIC cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, Titularul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilorde optica medicala, executarea contractului sau interesul legitim.

XI. Drepturile Persoanei Vizate :

Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine ştergerea datelor dumneavoastră.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră.

Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de transfer al datelor dumneavoastră către un alt operator.

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă transmisă la adresa de email: dpo@bestoptic.ro.

Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal menţionate în Politica de Confidentialitate a BEST OPTIC. Totuși, în lipsa acestora si/sau a acordului privind procesarea datelor cu caracter personal, nu va fi posibil pentru noi să oferim spre interesul dumneavoastra serviciile de optica medicala complete solicitate.

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, BEST OPTIC, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe. Deşi nu veţi mai primi mesaje comerciale directe, BEST OPTIC ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al BEST OPTIC (de ex., pentru îmbunătatirea serviciilor, rezolvarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara SEE („Spatiului Economic European”), persoanele vizate ale căror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o solicitare la următoarele date de contact :

B.G. VISION S.R.L. – Departament Protectia Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 10, camera 3, Mun. Brasov, Jud. Brasov

E-mail: dpo@bestoptic.ro

De asemenea, pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate Datele cu Caracter Personal, vă rugam să contactați Responsabilul cu Protecţia Datelor, la adresa de e-mail: dpo@bestoptic.ro.

Trimite mesaj
Bună ziua! Cu ce informații te putem ajuta?
Call Now Button